Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Historien   Lysten til at rejse ud og blive klogere har dybe rødder i Danmarkshistorien.
Fra Jens Munk og Carsten Niebuhr til Galathea 1, Galathea 2 - og nu Galathea 3.
 
 

Formål

Søværnskommandoens sejlordre er her gengivet i uddrag efter bogen "Galatheas jordomsejling 1950-1952"

Togtets formål
a. En jordomsejling, hvorunder der skal foretages videnskabelige dybhavsundersøgelser m.v. i henhold til arbejdsplan, udarbejdet af komiteen for den danske dybhavsekspedition 1950-52.

b. Visning af flaget uden for danske farvande, herunder:
1. at søge kontakt med danske kredse i de lande, fregatten anløber
2. at medvirke til udbredelse af kendskabet til Danmark, såvel i kulturel som i erhvervsmæssig henseende – alt efter nærmere aftale med udenrigsministeriet.
Den under b 1 nævnte opgave påhviler skibschefen i samarbejde med den videnskabelige ekspeditionsleder, medens de under b2 nævnte opgaver påhviler den videnskabelige ekspeditionsleder sammen   med lederen af ekspeditionens oplysnings- og filmvirksomhed og i samvirke med skibschefen eller dennes stedfortræder.

Videnskabelig ekspedition
Det videnskabelige arbejde ledes af den til enhver tid af komiteen for den danske dybhavsekspedition udpegede videnskabelige leder. Ekspeditionens oplysnings- og filmvirksomhed ledes af den til enhver tid af komiteen for den danske dybhavsekspedition udpegede leder.

Pressetjeneste
Lederen af oplysnings- og filmvirksomheden formidler den videnskabelige ekspeditions forbindelse med pressen. Skibschefen, den videnskabelige leder og lederen af oplysnings- og filmvirksomheden er i fællesskab ansvarlige for enhver offentliggørelse, der berører ekspeditionens forhold til fremmede stater, disses myndigheder og institutioner. Chefen skal enten personligt eller ved en dertil udpeget officer varetage den fregatten – som orlogsskib – påhvilende pressetjeneste. 

Forskelligt
Skibets besætning skal underskrive en erklæring vedrørende ekspeditionens ejendomsret til foretagne iagttagelser, optegnelser, indsamlinger, billedlige fremstillinger af enhver art m.m.

Udover sejlordren var det pålagt ekspeditionen at anløbe tidligere danske kolonier og handelspladser samt enkelte lande, som Danmark gerne ville aflægge et særligt venskabsbesøg - dog kun hvis den planlagte sejlrute og de videnskabelige undersøgelser tillod det.

Udskriv siden
 
 

 
 

Illustration til gæstebog
Galathea 2-ekspeditionen havde store repræsentative forpligtelser i de havne, den anløb undervejs. Til dette formål havde man bl.a. en gæstebog med, hvor omkring 3000 mennesker har præget deres navnetræk - og for enkeltes vedkommende deres fingeraftryk.
Illustration: Hakon Mielche

 
 

Galathea3