Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Historien   Lysten til at rejse ud og blive klogere har dybe rødder i Danmarkshistorien.
Fra Jens Munk og Carsten Niebuhr til Galathea 1, Galathea 2 - og nu Galathea 3.
 
 

Formål

Almindelig Instruction for Togtets Route

Instrux
hvorefter

Vi Christian den Ottende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, ville allernaadigst, at Du Os Elskelige Steen Andersen Bille, Vor Kammerherre, Captain i Vor Sö-Etat, samt Ridder af Dannebrog, Dig allerunderdanigst har at rette og forholde som Chef for Vor Orlogscorvet Galathea paa dens forestaaende Togt til Ostindien, China, öerne i det stille Hav og Sydamerika.

§1.
Efter den Seilordre, som Dig af Vort Admiralitets og Commisariats-Collegium nærmere skal tillægges, afseiler Du herfra med Corvetten Galathea med bestemmelse til Vore Etablissementer paa det indiske Fastland Tranquebar og Serampore, og efter omstændighederne at overvære disses Aflevering, da de ved Tractat af 22de Februar d. A. ere afhændede til det britisk-ostindiske Compagni, saavelsom for at udföre en videnskabelig Expedition til de Os tilhörende nicobariske öer m.m.

Det förste Öiemed bliver saaledes snarest muligt at naae Tranquebar, og derefter bliver ikke uden absolut Nödvendighed at anlöbe mere end ét Sted underveis, helst Madera eller Teneriffe. I Tranquebar træffes Etatsraad Hansen eller Brev fra ham, og Reisen fortsættes strax til Calcutta, hvor Skibet bör indtræffe tidligt i October Maaned. Har Reisen været saa heldig, at Tiden tillader det, kan, paa Veien fra Tranquebar til Calcutta, Madras anlöbes.

Skibet forbliver liggende på Ganges Floden i N. O. Monsoonens værste Periode indtil omtrendt den 10de December, og completerer sine Provisioner m.m., hvorimod Naturforskere kunne trænge ind i Landet, og Udbyttet af deres Excursioner hjemsendes derfra. Resten af December anvendes til at anlöbe de Pladser, som Etatsraad Hansen maatte finde mest passende f. Ex. Madras og Trincomalé. Kort efter Nytaar, naar Regntiden er tilende, bör Corvetten indtræffe ved Nicobarerne tilligemed en imidlertid i Calcutta hertil forbedret Tender. Januar og Februar 1846 anvendes til Undersögelse af Nicobarerne, saafremt ingen epidemisk Sygdom udbryder, da Skibet i saa tilfælde strax skal forlade öerne og antages at kunne gjöre Toure til nærliggende Puncter som Pulo Penanag, Barren Island, Jonk seylan, Atschin etc. Tenderen udförer imidlertid Opmaalingerne paa Nicobarerne.

Udskriv siden
 
 

 
 

En færgebåd på Ganges Floden
En færgebåd på Ganges Floden
Fra Galathea 1-ekspeditionen.
Illustration: Christian Thornam

 
 

 
 

Kongen og Dronningen på Hawaii

Kongen og Dronningen på Hawaii
Fra Galathea 1-ekspeditionen.
Illustration: Fra bogen "Corvetten Galatheas reise omkring Jorden"

 
 

Galathea3