Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Undersøgelse af fødekædens mellemled: Dyreplankton (mikroskopiske dyr i vandet), bunddyr og undervandsplanter.

Fødekædens mellemled vil blive bestemt til slægt eller art samt undersøgt ligesom fødekædens top for stabile isotoper. Derudover vil koncentrationen af dyreplankton blive bestemt. Dyreplanktonet vil blive fanget med specielt udviklede net med forskellige maskestørrelse (140-500Tm), som trækkes efter en gummibåd. Derudover vil vi anvende specielle plexiglasrør, som opsamler vand og dyreplankton fra hele vandsøjlen. Vandprøverne vil efterfølgende blive filtreret på land, og dyrene vil blive konserveret i små beholdere således, at vi senere kan optælle og artsbestemme dem under mikroskop.

bunddyr prøvetagning

Prøvetagning af bunddyr med Sweepnet. Island 2004.

Bunddyr (dyr, som lever på søbunden) vil blive indsamlet med et Sweepnet (på vanddybder < 1.5m) eller en Ockelmann-slæde (på vanddybder > 1.5m) og vil ligesom dyreplanktonet blive konserveret og senere slægts- og artsbestemt ved brug af mikroskop.  Sweepnettet minder om et sommerfuglenet blot forstærket med en firkantet metalramme omkring nettets ende mod stangen, mens Ockelmann-slæden er et slags mini-trawl monteret på en metalslæde, som trækkes henover søens bund. Prøvetagningen vil finde sted i forskellige zoner og dybder af søen for at sikre et typisk billede af fødekædens mellemled.

ockelmanslæde

Prøvetagningsudstyr (Ockelmann-slæde) til opsamling af bunddyr på dybt vand

Søens undervandsplanter vil blive beskrevet ved at bestemme hvilke planter, der findes, samt ved dækningsgrad (som er et mål for, hvor stor en andel af søens bund, der dækkes af planter) og plantefyldt volumenen (som er et mål for, hvor stor en anden af vandsøjlen, der er fyldt af planterne). Bestemmelsen vil foregå langs rette linjer (transekter), som lægges tværs over søen (fra bred til bred). Transekterne lægges parallelt og vinkelret i forhold til hinanden samt med ens afstand således, at bestemmelsen så vidt muligt omfatter størstedelen af søens areal. Hver transekt opdeles i en række observationspunkter (med ca. 20 m afstand), og ved hver observationspunkt bestemmes plantearterne, planternes dækningsgrad og plantefyldt volumen fra en gummibåd og ved brug af en vandkikkert. Derudover udkastes med jævne mellemrum en speciel udviklet rive, som effektivt opsamler undervandsplanterne til senere slægts- og artsbestemmelse på land.

makrofytundersøgelse

Bestemmelse af undervandsvegetation. Plantearter og planternes udbredelse samt højde registreres ved brug af en vandkikkert (grøn tragt med plastglas i bunden), som placeres lodret under vandoverfladen, mens gummibåden langsomt bevæger sig tværs over søen. Island 2005.

Udskriv side Forrige side: Undersøgelse af fødekædens top: Fisk Side 3 af 7 Næste side: Undersøgelse af fødekædens bund: planteplankton, mikroorganismer, og næringsstoffer.
  
 
 
Galathea3