Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Kerneområder der vil blive studeret gennem internationalt samarbejde

Projektet vil omfatte følgende kerneområder:

 • Revideret stratigrafi og korrelation: En ny og mere detaljeret litostratigrafi vil være grundlaget for hele projektet. Mere præcise korrelationer baseret på både mikro- og makrofossiler vil være nødvendige for forståelsen af de nedre palæozoiske successioner for den Antarktiske region i relation til globale økologiske begivenheder. Stratigrafien og korrelationen af successionen vil blive udviklet med vægt på hiatus forekomster i sekvensen. Prof. Mary Droser og Prof. Nigel Hughes (University of California, Riverside) vil her være til hjælp med at placere den fundne fauna i et globalt perspektiv.
 • Opbygning af kemostratigrafi baseret primært på stabile isotoper: Prøver vil blive indsamlet med henblik på at give et geokemisk profil baseret på kulstof og ilt isotoper sammen med total kulstof for hele successionen. Dette vil ske i samarbejde med Axel Munnecke (Universitetet i Erlangen, Tyskland). Yderligere analyser af magnesium, strontium og svovl vil danne et vigtigt grundlag i dette projekt. Udsving i isotopkurven vil blive brugt til at udpege udsving i havvandets kemi. Herudover vil udviklingen af dolomit inden for karbonat sekvenserne også blive undersøgt ved hjælp af de indsamlede isotop data.
 • Undersøgelse af palæomagnetiske data: I samarbejde med Dr. Conall Mac Niocaill (University of Oxford) vil magnetostratigrafien op gennem successionen blive undersøgt. Disse palæogeografiske data vil hjælpe med at spore fluktuationer i Antarktis’ bevægelser gennem Nedre Palæozoikum og dermed placere det mere præcist indenfor palæo-troperne.
 • Taxonomi, palæoøkologi og palæobiogeografi baseret på fossiler: Makrofossiler er tilsyneladende sjældne i disse successioner. Nye fund vil derfor være meget vigtige. For at få mest muligt ud af det fossile materiale arbejder vi sammen med en række kollegaer, der er specialister inden for hver sin dyregruppe:
 •  

  Trilobitter og andre arthropoder:

 • Prof. Richard Fortey (Natural History Museum, London),  

 • Prof. Euan Clarkson (University of Edinburgh, Skotland)

         Douglas Boyce (New Foundlands Geologiske Undersøgelse)                    

 •        Arne T. Nielsen (Geologisk Museum, Københavns Universitet)

 •        Mollusker:

 •        Prof. David Rohr (Sul Ross State University, Texas)

                    Vertebrater:

                    Prof. Michael J. Benton (Ubiversity of Bristol)  

 • Mikropalæontologi: En detaljeret biostratigrafi vil blive udviklet baseret på palynomorpher i samarbejde med Dr. Thomas Servais og hans gruppe ved Universitetet i Lille, Frankrig. Derudover vil den termale modning og begravelses historien blive undersøgt i sekvenserne ved hjælp af conodont CAI-værdier.
 • Sporfossiler: successionerne kan være bioturberede. Derfor er en forståelse af områdets ichnofacies og ichnofabrics med til at opbygge viden om palæomiljøet i de nedre palæozoiske successioner. Disse indsamlinger vil understøtte de økologiske aspekter af projektet. Nye og eksisterende taxa vil blive beskrevet i samarbejde med Dr. R.K. Pickerill (University of New Brunswick) og Dr. Simon Braddy (Ubiversity of Bristol).
 • Tektonisk ramme: Detaljeret stratigrafisk analyse af disse successioner vil være af betydelig interesse for alle tektoniske modeller for området. Dr. Ian Knight (New foundlands Geologiske Undersøgelse) vil her være behjælpelig med karbonatsuccessionerne og Mark Williams (British Antarctic Survey) vil støtte gruppen i spørgsmål relaterende til den tektoniske udvikling.

Internationalt perspektiv

Af ovenstående afsnit fremstår det tydeligt, at vigtigt for projektet, er det lange og tætte samarbejdsforhold mellem gruppen og udenlandske kollegaer. Ydermere vil der være et tæt samarbejdsforhold med andre forskergrupper fra de skandinaviske og baltiske områder, der studerer den Kambriske periode: Universitetet i Oslo (David Bruton), Universitetet i Lund (Per Ahlberg) og Universitetet i Uppsala (Lars Holmer, John Peel og Graham Budd) sammen med nedre palæozoiske forskergrupper fra Universiteterne i Tallinn (Linda Hints og Olle Hints) og Tartu (Tonu Meidla) i Estland, samt St. Petersburg Universitet (Andrei Dronov og Michael Zuykov) og VSEGEI (Tatjana Koren) i Rusland.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3