Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Plankton i tropiske have - vigtige veje i fødenettet

Projektleder: Professor, Ph.D., Dr. scient  Torkel Gissel Nielsen, Afdeling for Marin Økologi, Danmarks Miljøundersøgelser.

Havets mindste organismer – planktonet -  er bestemmende for stofomsætningen i havet og er fundamentet for liv på højere niveauer, såsom fisk og pattedyr. I dette projekt undersøger vi planktonets omsætning i troperne, og beskriver hvordan de fysiske forhold og dyrenes føde-net adskiller sig fra det vi kender fra de tempererede (nordlige) have. Vi går i dybden med planktonets særlige tilpasninger og arts-sammensætning

De tropiske have udgør 42 % af den samlede havoverflade, men på trods af deres udbredelse er kendskabet til havenes arts-diversitet, produktion og omsætning meget begrænset. I dette projekt, der gennemføres i et havområde nord for Australien, vil vi undersøge en række af de vigtigste fysiske og biologiske parametre for at få større indsigt i omsætningen i det tropiske økosystem. Vi forventer at det tropiske økosystem har visse lighedspunkter med det økosystem vi kender fra vores egne havområder, men også at de vil skille sig ud på afgørende områder. For eksempel har vores tidligere undersøgelser i Andamanerhavet ved Thailand vist at disse økosystemer kan være meget stabile, på trods af den dynamiske oceanografi, med f. eks. kraftige interne bølger, og store sæsonmæssige variationer i f.eks. hyppighed af storme. Fødenettet holder således effektivt på næringssaltene og tilførsel af små bidrag af næringssalte bliver hurtigt optaget af det næringsbegrænsede planteplankton og ført videre op gennem fødenettet. Desuden er overfladelaget kraftigt påvirket af UV stråling. UV og næringssaltbegrænsning er formodentlig de afgørende faktorer som bestemmer dybdeudbredelse af organismerne. Derfor er dybde-fordelingen af organismer og bundfældning af organisk stof et vigtigt emne i projektet. 

<<<<< se flere detaljer i vores projektbeskrivelse

 


     Projektet er sponsoreret af                      The project is sponsored by

                   Sponsorwww.flysaa.com


Udskriv side
  

 fødekædesmall

Havets pelagiske fødenet . Organismerne er i figuren organiseret i logaritmiske størrelsesklasser -de mindste på bare 0.02 mm nederst og en fiskelarve der kan klække i en størrelse på 2-3 mm øverst. Organismerne til højre er autotrofe dvs. planter, dem til venstre heterotrofe dvs dyr.

Generelt æder de heterotrofe organismer bytte, som er 10 gange mindre end dem selv. De væsentligste undtagelser er de heterotrofe dinoflagellater og halesøpungene, der også er vist. Den mikrobielle løkke består af bakterier, heterotrofe nanoflagellater og ciliater. Det opløste organiske stof som de forskellige organismer ”taber” i forbindelse med vækst og græsning føres via den mikrobielle løkke tilbage til den klassiske fødekæde. Virus derimod inficerer bakterier og andre plankton organismer og producerer opløst organisk stof når værtscellerne sprænges , som så kan optages af bakterienren der inficeres med virus osv.
 
 
Galathea3