Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Miljøfremmede stoffer og metaller

Havforurening i et globalt perspektiv. Analytisk-kemisk vurdering af miljøfremmede stoffer og metaller og molekylærgenetisk karakterisering af xenobiotica metaboliserende gener/enzymer i det marine miljø omkring internationale sejlruter

Professor, cand.scient., dr.med. Ole Andersen
Institut for Biologi og Kemi, Roskilde Universitetscenter

Der er stigende fokus på menneskeskabte forureningers spredning, skæbne og effekter i miljøet. Vi vil derfor under Galathea 3 ekspeditionen indsamle sedimentprøver og bundlevende dyr, primært muslinger og snegle, der er stationære og kan fungere som miljøindikatorer ved passiv opsamling af miljøfremmede stoffer, til vurdering af den globale forurening af det marine miljø. Sammenlingning af mængder af miljøfremmede stoffer som TBT fra bundmaling, tungmetaller, phthalater, PCBer, bromerede flammehæmmere i prøver fra internationale sejlruter og havområder ved tætbefolkede kyster med mængder i prøver fra uberørte områder vil give et overordnet mål for miljøbelastningen fra skibstrafik og andre menneskelige aktiviteter. Hvis Galathea-ekspeditionen indsamler prøver fra meget dybt vand vil det være af stor interesse at analysere de samme forureningsstoffer som i materialer fra mindre dybder, da graden af forurening på dybt vand fjernt fra kystnære områder til dels er ukendt. Koncentrationerne af visse essentielle metaller er langt højere ved store vanddybder end ved havoverfladen. Det er derfor af stor interesse at analysere sporelementstatus i dyr indsamlet ved store vanddybder, da viden herom er stort set fraværende. Under faunaindsamlingen vil dyr endvidere blive nedfrosset og opbevaret så de senere kan anvendes til molekylærgenetisk og fysiologisk-biokemisk karakterisering af deres metabolismesystem for miljøfremmede stoffer, hvor detaljeret viden nu er begrænset til højere dyr og er meget sparsom for invertebrater.

Læs mere om projektet på denne hjemmeside: www.galathea3.kvl.dk

Udskriv side
  
 
 
Galathea3