Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Kvartærgeologi i den Vestgrønlandske kontinentalsokkel ved Sisimiut

 Lektor, mag.scient. Holger Lykke-Andersen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Foreløbige undersøgelser af shelfen ved Sisimiut i det centrale Vestgrønland viser, at den er opbygget af mængder af skråtstillede enkeltlag, som er skyllet ud fra fastlandet. Det ser ud til, at dette ½ km tykke lagkompleks har udvidet shelfen mod vest med mindst 35 km. Noget tyder på, at skrålagene er dannet i den periode, hvor istider afløstes af mellemistider. Derfor forventes det, at den indre struktur i lagkomplekset rummer nøglen til belysning af istidernes og mellemistidernes vekslen i Vestgrønland.

Med seismiske målinger vil vi forsøge at opnå billeder af  lagstrukturerne, så de havniveausvingninger, som er forbundet med istider og mellemistider, kan kortlægges. Derved håber vi at kunne anslå antallet af istider og mellemistider, der har givet ophav til lagene.

Ved hjælp af en serie korte boringer ned i overkanten af skrålagene forventer vi at kunne sammenstykke en lang geologisk historie for området. I boreprøverne undersøges sedimenterne og indholdet af mikroskopiske fossiler (såkaldte foraminiferer) analyseres. Mængden og artsfordelingen kan fortælle om de skiftende miljøforhold tilbage i tiden. Den  isotopiske sammensætning af kalkskallerne kan dertil anvendes som en slags termometer. Forskellige dateringsmetoder skal bidrage til den tidsmæssige indplacering af de forskellige afsnit.

Nogle af de spørgsmål, som vi ønsker at besvare med boringerne, er: Hvornår forekom de første kuldeperioder med isfremrykninger henover shelfen? Hvordan var de klimatiske forhold under istiderne ? Hvordan var strømforholdene og dyrelivet i havet i de varme perioder, når isens trak sig tilbage til kysten? Hvis nogle af de varme mellemistider har været varmere end i vores varmetid, kan de måske give et billede af fremtidens miljø i området under varmere forhold.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3